Home » อัตราค่าเข้าชม

อัตราค่าเข้าชม

อัตราค่าเข้าชมสำหรับคนไทย
– เด็ก นักเรียน นักศึกษาที่แสดงบัตรประจำตัว ราคา 30 บาท
– ผู้ใหญ่ 50 บาท
ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ พระสงฆ์ คนพิการ คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และเด็กที่มีส่วนสูงน้อยกว่า 90 เซนติเมตร

อัตราค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติ
– ผู้ใหญ่ราคา 100 บาท หากแสดงใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้โดยประเทศไทยค่าเข้าชมราคา 50 บาท
– เด็กราคา 50 บาท