Home » ตารางการแสดง

ตารางการแสดง

  วันทำการปกติ  (วันอังคาร – วันศุกร์)
ช่วงเวลา ช่วงเวลา สถานที่
รอบบ่าย เวลา 14.00 น.   การแสดงโชว์ให้อาหารปลาน้ำจืด อุโมงค์ปลาลุ่มน้ำโขง (Giant Tank)
 วันเสาร์ – วันวันอาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่วงเวลา ช่วงเวลา สถานที่
รอบเช้า  เวลา 11.00 น.   การแสดงโชว์ให้อาหารปลาน้ำจืด อุโมงค์ปลาลุ่มน้ำโขง (Giant Tank)
รอบบ่าย เวลา 14.00 น.
หมายเหตุ : หากต้องการให้จัดแสดงโชว์รอบพิเศษ กรุณาติดต่อล่วงหน้า


วันและเวลาเปิดทำการ

วันทำการ : เปิดทำการทุกวัน เวลาทำการ : 09.00 น. – 17.00 น.

อัตราค่าเข้าชมสำหรับคนไทย
– เด็ก นักเรียน นักศึกษาที่แสดงบัตรประจำตัว ราคา 30 บาท
– ผู้ใหญ่ 50 บาท
ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ พระสงฆ์ คนพิการ คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และเด็กที่มีส่วนสูงน้อยกว่า 90 เซนติเมตร

อัตราค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติ
– ผู้ใหญ่ราคา 100 บาท หากแสดงใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้โดยประเทศไทยค่าเข้าชมราคา 50 บาท
– เด็กราคา 50 บาท