ขอเชิญ ร่วมประกวดออกแบบ “โลโก้ 20 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย” ชิงเงินรางวัลกว่า 7000 บาท

27536011_2055343807816944_361906921_o

ข้อกำหนดของผลงานที่จะส่งเข้าประกวด

1. ข้อกำหนดการสื่อความหมายของสัญลักษณ์มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.1 สื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
1.2 สื่อถึงความเป็นจังหวัดหนองคาย
1.3 สื่อถึงพัฒนาการของวิทยาเขตหนองคายในอตีต ปัจจุบันและในอนาคต
1.4 สื่อถึงความเป็น 20 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

2 ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องส่ง 2 รูปแบบ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.1 ข้อความภาษาไทย “20 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย” 
2.2 ข้อความภาษาอังกฤษ “20TH Khon Kaen University Nong Khai Campus”

3. นำเสนอในรูปแบบไฟล์ (.PSD) ของAdobe Photoshop หรือ (.AI) ของ Adobe illustrator ตามขนาดจริงพร้อมระบุ CODE สีโหมด CMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ความคมชัดทั้งสีและลายเส้น

4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งคำอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ มาพร้อมกับชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ ที่ติดต่อได้สะดวก อัปโหลดมาพร้อมกับผลงาน

5. ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่นหรือนำผลงานที่เป็นของผ้อื่นไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในตราสัญญลักษณ์

6. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

7. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สิทธิ์ในการนำไปใช้งาน รวมทั้งสิทธิ์ที่จะนำไปผลิต ตลอดจนสิทธิ์ในการปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งานใน กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน โดยถือว่ามีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาการประกวด
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
3. กำหนดการรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2561

เกณฑ์การพิจาณาตัดสิน 
1. แนวคิดในการนำเสนอของผลงานและการสื่อความหมายของผลงานเป็นไปตามข้อกำหนดการสื่อความหมายของสัญลักษณ์ (40 คะแนน)
2. ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
3. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ (20 คะแนน)
4.  ความน่าสนใจและความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน (20 คะแนน)
รวมทั้งสิ้น   100 คะแนน

รายละเอียดสำหรับการอัพโหลดผลงาน

1. ส่งผลงานเป็นไฟล์นามสกุล .zip (ให้ตั้งชื่อไฟล์ .zip โดยใช้ชื่อ-สกุลผู้ส่งผลงาน) โดยในไฟล์ zip ประกอบด้วย เอกสารเกี่ยว คำบรรยายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ และไฟล์รูปภาพ นามสกุล .JPG (ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI)

2. กรอกรายละเอียดผู้ส่งผลงาน โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ที่สามารถติดต่อได้
ผ่านหน้าฟอร์มอัพโหลดผลงาน https://goo.gl/forms/otPp5X7zVxmGxroc2
(ผู้ส่งต้อง Login เข้าระบบด้วย Gmail)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่ 042-415616 และ 042-415600

3. อัพโหลดผลงานภายในวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 24:00 น.)

ประกาศผล
การประกาศผลจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมทั้งประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.nkc.kku.ac.th) และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสินพร้อมกำหนดวันรับรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดแต่ละรายทราบอีกครั้งหนึ่ง

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน   7,000 .- บาท

————————————————————
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก <<

ส่งผลงานเข้าประกวด >> ส่งผลงานคลิก <<

Comments

comments